Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia
Bil 2/2008