Scale of Fees For Title Survey (13 Schedule)
(Validity Period 2011-2018)

JADUAL KETIGABELAS
AKTA JURUUKUR TANAH BERLESEN 1958
PERATURAN-PERATURAN JURUUKUR TANAH BERLESEN 2011
[Subperaturan 26(1)]

SKALA FI UNTUK UKUR HAKMILIK
Fi ukur untuk ukur hakmilik hendaklah diklasifikasikan mengikut kategori penggunaan tanah seperti bangunan, pertanian, industri,     perlombongan dan maksud lain.
Jumlah keseluruhan fi ukur yang didepositkan dengan Lembaga hendaklah dihitung mengikut Susunan I hingga XI.
Bagi maksud Jadual ini “bagi setiap hari pihak” ertinya kerja yang dilakukan dalam sehari atau sebahagian daripadanya oleh suatu pasukan ukur.

Skala Fi Ukur: