Circular

Circular

No

Bil

Circular

1

Bil: 1/2024

Penambahbaikan Proses Pendaftaran dan Pemantauan Kerja Ukur Hakmilik di Lembaga Jurukur Tanah Malaysia

2

Bil: 1/2023

Peperiksaan Bahagian II - Pengemukaan Tugas Amali Di Bawah Bahagian V, Peraturan-Peraturan Juruukur Tanah Berlesen 2011

3

Bil: 1/2022

Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Tanah

4

Bil: 1/2021

Bayaran Kemajuan Kerja-Kerja Permohonan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari (SUB-MC) Bagi Skim Strata Bercampur

5

Bil: 1/2020

Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Strata Di Bawah Pakej Rangsangan Prihatin Jurukur Tanah Berlesen (JTB)-Covid-19

6

Bil: 2/2016

Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bilangan 1 Tahun 2015

7

Bil: 1/2016

Pelaksanaan Pemakaian Cop Rasmi Profesional Jurukur Tanah Berlesen

8

Bil: 2/2015

Pertukaran Nombor Akaun Bank Lembaga Jurukur Tanah (LJT) Untuk Bayaran Deposit FI Ukur dan Lain-Lain Bayaran

9

Bil: 1/2015

Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Akibat Daripada Kuat Kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 {{Akta A1450}} Berhubung Bayaran Kemajuan Kerja Ukuran Hakmilik Strata

10

Bil: 2/2011

Pematuhan Pekeliling-Pekeliling Ketua Pengarah Ukur Dan Pemetaan Malaysia

11

Bil: 1/2011

Cpd Credit Points For  Lisenced Land Surveyors

12

Bil: 1/2009

Subsidi Batu Sempadan

13

Bil: 2/2006

Bayaran Kemajuan 10% Maksimum Bagi Kerja Ukur Hak Milik (TANAH, STRATA DAN STRATUM)

14

Bil: 1/2006

Tuntutan Bayaran Ukur Bagi Kerja Pengukuran Sempadan Rezab Hutan Atau Sempadan Rezab Hidupan Liar

15

Bil: 1/2005

Perkongsian Dan Pemegangan Ekuiti Dalam Firma Juru Ukur  Tanah Berlesen

16

Bil: 2/2004

Pendepositan Lain-Lain Caj Di Bawah Jadual 13 (PERATURAN 99) dan Peraturan-Peraturan Juru Ukur Tanah Berlesen, 1959

17

Bil: 1/2003

Prosedur Pertaruhan Bayaran Ukur Dengan LEMBAGA JURUKUR TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA Bagi Kerja Ukuran Hak Milik Tanah

18

Bil: 7/2000

Pertaruhan Bayaran Ukur  Dengan  Lembaga Jurukur Tanah (LJT) Bagi Kerja Hakmilik Tanah. *Terbatal dengan perlaksanaan pekeliling 1/2003

19

Bil: 6/2000

Bayaran Kemajuan 81% Maksimum Bagi Kerja Ukuran Hakmilik (TANAH, STRATA DAN STRATUM)

20

Bil: 5/2000

Sukatan Peperiksaan Lisan Khas

21

Bil: 4/2000

Permohonan Pembaharuan Lesen Prakktis Oleh Juru Ukur Tanah Berlesen (JUBL) Di Bawah Akta Juru Ukur Tanah Berlesen 1958 (Disemak 1991)

22

Bil: 3/2000

Bayaran Kemajuan 10% Maksimum Bagi Kerja Ukur Hakmilik (TANAH, STRATA DAN STRATUM). *Terbatal dengan perlaksanaan pekeliling 2/2006

23

Bil: 2/2000

Keperluan Memohon No Lot Daripada  Jabatan Ukur Dan Pemetaan (JUPEM) Negeri Setelah Bayaran Ukur Dipertaruhkan Dengan Lembaga Juru Ukur Tanah (LJT)

24

Bil: 1/2000

Pengiktirafan Pengalaman Kerja Pegawai Dalam Perkhidmatan Juru Ukur Di Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Untuk Tujuan Pendaftaran Dengan Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT)

25

Bil: 2/1987

Submission of Plan on Progress Payment of Up to 60%

26

Bil: 5/1984

Kod Tatakelakuan Profesional

27

Bil: 4/1984

Pendaftaran Anak-Anak Atau Saudara-Mara Sebagai "Articled Pupil"

28

Bil: 4/1979

Syarikat Sendirian Berhad

29

Bil: 3/1979

Menuntut Bayaran Daripada Lembaga Jurukur Tanah

30

Bil: 2/1979

Responsibility of the Licensed Land Surveyor on Signing Certificates Under Regulations 61 and 97 of the Licensed Land Surveyors Regulations 1959

31

Bil: 2/1978

Articleship

32

Bil: 1/1978

Submission of Survey Plan, Field Notes, Calculations and FORM L.J.T 2 to Survey Department

33

Bil: 3/1978

Kerja Ukur Untuk Hakmilik Sementara (Q.T)

 

NoBilCircular Letter
1 Bil: 1/2022 Sijil Perakuan Deposit Fi Ukur Digital (e-Sijil)
2 Bil: 2/2021 Carta Alir Penyelesaian Kerja-Kerja Ukuran Hakmilik Tanah Yang Dilaksanakan Oleh Juruukur Tanah Berlesen (JTB) Pada Peringkat Fasa 3 (81% Bayaran Diterima JTB) Dan Fasa 4 (98% Bayaran Diterima JTB)
3 Bil: 1/2021 Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Strata Dengan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 (PKP 2.0)
4 Bil: 1/2020 Yuran Keahlian Seumur Hidup Pertubuhan Juruukur DiRaja Malaysia (RISM) Bagi Juruukur Tanah Berlesen (JTB)
5 Bil: 1/2019 Peraturan-Peraturan Juruukur Tanah Berlesen (PINDAAN) 2019
6 Bil: 5/2018 Syarat Tambahan Untuk Permohonan Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2019
7 Bil: 4/2018 Pemberian Bantuan Mengurus Jenazah Yang Melibatkan Kematian Jurukur Tanah Berdaftar (JTB) Serta Waris-Waris Terdekat JTB
8 Bil: 2/2018 Penubuhan Syarikat Sendirian Berhad Bagi Firma Juruukur Tanah Berlesen Yang Berstatus Pemilikan Tunggal
9 Bil: 3/2018 Kewajipan Mengemukakan Salinan Jadual Petak
10 Bil: 1/2018 Penjelasan Kepada Peranan JTB Berhubung Pelaksanaan General Circular No. 5/2017  Oleh Lembaga Arkitek Malaysia
11 Bil: 1/2015 Permohonan Sijil Cadangan Pelan Strata Di Bawah Persekitaran eKadaster
12 Bil: 2/2012 Perlaksanaan Sistem  E-LJT Bagi Permohonan/Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2013 Secara Atas Talian (ONLINE)
13 Bil: 1/2012 Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur GNSS
14 Bil: 2/2011 Penyelenggaraan Pejabat Cawangan
15 Bil: 1/2011 Peraturan-Peraturan Juru Ukur Tanah Berlesen 2011
16 Bil: 2/2008 Tarikh Tutup Akaun Tahunan Lembaga Jurukur Tanah
17 Bil: 1/2004 Subsidi Lembaga Jurukur Tanah Bagi Buku Kerjaluar,Bahan Pelan Akui Dan Batu Sempadan
18 Bil: 2/1998 Proses Tuntutan Bayaran Kemajuan 50%/60% Oleh Jurukur Tanah Berlesen Apabila Menjalankan Ukuran Lot
19 Bil: 1/1998 Proses Tuntutan Bayaran Kemajuan 50%/60% Oleh Jurukur Tanah Berlesen Apabila Menjalankan Kerja Ukur Hakmilik Strata
20 Bil: 1/1989 Peperiksaan Lembaga Jurukur Tanah - Lisan dan Praktik
21 Bil: 1/1986 Penjelasan Berkenaan Keperluan Projek Praktik Untuk Pendaftaran Sebagai Jurukur Dengan Lembaga Jurukur Tanah
22 Bil: 1/1983 Borang LJT 3
23 Bil: 1/1980 Fees For Land Surveyed in Blocks or Phases For Subsequent Survey Into Individual Lots
24 Bil: 1/1977 Licensed Surveyors Acting as Wakil Rasmi For Clients