Circular

No Bil Circular
1 Bil: 2/2016 Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bilangan 1 Tahun 2015
2 Bil: 1/2016 Pelaksanaan Pemakaian Cop Rasmi Profesional Jurukur Tanah Berlesen
3 Bil: 2/2015 Pertukaran Nombor Akaun Bank Lembaga Jurukur Tanah (LJT) Untuk Bayaran Deposit FI Ukur dan Lain-Lain Bayaran
4 Bil: 1/2015 Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Akibat Daripada Kuat Kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 [Akta A1450] Berhubung Bayaran Kemajuan Kerja Ukuran Hakmilik Strata
5 Bil: 2/2011 Pematuhan Pekeliling-Pekeliling Ketua Pengarah Ukur Dan Pemetaan Malaysia
6 Bil: 1/2011 Cpd Credit Points For  Lisenced Land Surveyors
7 Bil: 1/2009 Subsidi Batu Sempadan
8 Bil: 2/2006 Bayaran Kemajuan 10% Maksimum Bagi Kerja Ukur Hak Milik (TANAH, STRATA DAN STRATUM)
9 Bil: 1/2006 Tuntutan Bayaran Ukur Bagi Kerja Pengukuran Sempadan Rezab Hutan Atau Sempadan Rezab Hidupan Liar
10 Bil: 1/2005 Perkongsian Dan Pemegangan Ekuiti Dalam Firma Juru Ukur  Tanah Berlesen
11 Bil: 2/2004 Pendepositan Lain-Lain Caj Di Bawah Jadual 13 (PERATURAN 99) dan Peraturan-Peraturan Juru Ukur Tanah Berlesen, 1959
12 Bil: 1/2003 Prosedur Pertaruhan Bayaran Ukur Dengan LEMBAGA JURUKUR TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA Bagi Kerja Ukuran Hak Milik Tanah
13 Bil: 7/2000 Pertaruhan Bayaran Ukur  Dengan  Lembaga Jurukur Tanah (LJT) Bagi Kerja Hakmilik Tanah. *Terbatal dengan perlaksanaan pekeliling 1/2003
14 Bil: 6/2000 Bayaran Kemajuan 81% Maksimum Bagi Kerja Ukuran Hakmilik (TANAH, STRATA DAN STRATUM)
15 Bil: 5/2000 Sukatan Peperiksaan Lisan Khas
16 Bil: 4/2000 Permohonan Pembaharuan Lesen Prakktis Oleh Juru Ukur Tanah Berlesen (JUBL) Di Bawah Akta Juru Ukur Tanah Berlesen 1958 (Disemak 1991)
17 Bil: 3/2000 Bayaran Kemajuan 10% Maksimum Bagi Kerja Ukur Hakmilik (TANAH, STRATA DAN STRATUM). *Terbatal dengan perlaksanaan pekeliling 2/2006
18 Bil: 2/2000 Keperluan Memohon No Lot Daripada  Jabatan Ukur Dan Pemetaan (JUPEM) Negeri Setelah Bayaran Ukur Dipertaruhkan Dengan Lembaga Juru Ukur Tanah (LJT)
19 Bil: 1/2000 Pengiktirafan Pengalaman Kerja Pegawai Dalam Perkhidmatan Juru Ukur Di Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Untuk Tujuan Pendaftaran Dengan Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT)
20 Bil: 5/1984 Kod Tatakelakuan Profesional
21 Bil: 4/1984 Pendaftaran Anak-Anak Atau Saudara-Mara Sebagai "Articled Pupil"
22 Bil: 4/1979 Syarikat Sendirian Berhad
23 Bil: 3/1979 Menuntut Bayaran Daripada Lembaga Jurukur Tanah
24 Bil: 2/1979 Responsibility of the Licensed Land Surveyor on Signing Certificates Under Regulations 61 and 97 of the Licensed Land Surveyors Regulations 1959
25 Bil: 2/1978 Articleship
26 Bil: 1/1978 Submission of Survey Plan, Field Notes, Calculations and FORM L.J.T 2 to Survey Department
27 Bil: 1/2003 Kerja Ukur Untuk Hakmilik Sementara (Q.T)
No Bil Circular Letter
1 Bil: 1/2019 Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 1/2019
2 Bil: 5/2018 Surat Pekeliling Bil 5/2018: Syarat Tambahan Untuk Permohonan Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2019
3 Bil: 4/2018 Surat Pekeliling Bil 4/2018: Pemberian Bantuan Mengurus Jenazah Yang Melibatkan Kematian Jurukur Tanah Berdaftar (JTB) Serta Waris-Waris Terdekat JTB
4 Bil: 2/2018 Surat Pekeliling Bil 2/2018: Penubuhan Syarikat Sendirian Berhad Bagi Firma Juruukur Tanah Berlesen Yang Berstatus Pemilikan Tunggal
5 Bil: 3/2018 Surat Pekeliling Bil 3/2018: Kewajipan Mengemukakan Salinan Jadual Petak
6 Bil: 1/2018 Surat Pekeliling Bil 1/2018: Penjelasan Kepada Peranan JTB Berhubung Pelaksanaan General Circular No. 5/2017  Oleh Lembaga Arkitek Malaysia
7 Bil: 1/2015 Permohonan Sijil Cadangan Pelan Strata Di Bawah Persekitaran eKadaster
8 Bil: 2/2012 Perlaksanaan Sistem  E-LJT Bagi Permohonan/Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2013 Secara Atas Talian (ONLINE)
9 Bil: 1/2012 Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur GNSS
10 Bil: 2/2011 Penyelenggaraan Pejabat Cawangan
11 Bil: 1/2011 Peraturan-Peraturan Juru Ukur Tanah Berlesen 2011
12 Bil: 2/2008 Surat Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bil 2/2008
13 Bil: 1/2004 Subsidi Lembaga Jurukur Tanah Bagi Buku Kerjaluar,Bahan Pelan Akui Dan Batu Sempadan
14 Bil: 2/1998 Proses Tuntutan Bayaran Kemajuan 50%/60% Oleh Jurukur Tanah Berlesen Apabila Menjalankan Ukuran Lot
15 Bil: 1/1998 Proses Tuntutan Bayaran Kemajuan 50%/60% Oleh Jurukur Tanah Berlesen Apabila Menjalankan Kerja Ukur Hakmilik Strata
16 Bil: 1/1986 Penjelasan Berkenaan Keperluan Projek Praktik Untuk Pendaftaran Sebagai Jurukur Dengan Lembaga Jurukur Tanah
17 Bil: 1/1983 Borang LJT 3
18 Bil: 1/1980 Fees For Land Surveyed in Blocks or Phases For Subsequent Survey Into Individual Lots
19 Bil: 1/1977 Licensed Surveyors Acting as Wakil Rasmi For Clients