Circular

Circular

No Bil Circular
1 Bil: 1/2022 Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Tanah
2 Bil: 1/2021 Bayaran Kemajuan Kerja-Kerja Permohonan Penubuhan Perbadanan Pengurusan Subsidiari (SUB-MC) Bagi Skim Strata Bercampur
3 Bil: 1/2020 Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Strata Di Bawah Pakej Rangsangan Prihatin Jurukur Tanah Berlesen (JTB)-Covid-19
4 Bil: 2/2016 Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Malaysia Bilangan 1 Tahun 2015
5 Bil: 1/2016 Pelaksanaan Pemakaian Cop Rasmi Profesional Jurukur Tanah Berlesen
6 Bil: 2/2015 Pertukaran Nombor Akaun Bank Lembaga Jurukur Tanah (LJT) Untuk Bayaran Deposit FI Ukur dan Lain-Lain Bayaran
7 Bil: 1/2015 Pindaan Kepada Pekeliling Lembaga Jurukur Tanah Akibat Daripada Kuat Kuasa Akta Hakmilik Strata (Pindaan) 2013 {{Akta A1450}} Berhubung Bayaran Kemajuan Kerja Ukuran Hakmilik Strata
8 Bil: 2/2011 Pematuhan Pekeliling-Pekeliling Ketua Pengarah Ukur Dan Pemetaan Malaysia
9 Bil: 1/2011 Cpd Credit Points For  Lisenced Land Surveyors
10 Bil: 1/2009 Subsidi Batu Sempadan
11 Bil: 2/2006 Bayaran Kemajuan 10% Maksimum Bagi Kerja Ukur Hak Milik (TANAH, STRATA DAN STRATUM)
12 Bil: 1/2006 Tuntutan Bayaran Ukur Bagi Kerja Pengukuran Sempadan Rezab Hutan Atau Sempadan Rezab Hidupan Liar
13 Bil: 1/2005 Perkongsian Dan Pemegangan Ekuiti Dalam Firma Juru Ukur  Tanah Berlesen
14 Bil: 2/2004 Pendepositan Lain-Lain Caj Di Bawah Jadual 13 (PERATURAN 99) dan Peraturan-Peraturan Juru Ukur Tanah Berlesen, 1959
15 Bil: 1/2003 Prosedur Pertaruhan Bayaran Ukur Dengan LEMBAGA JURUKUR TANAH SEMENANJUNG MALAYSIA Bagi Kerja Ukuran Hak Milik Tanah
16 Bil: 7/2000 Pertaruhan Bayaran Ukur  Dengan  Lembaga Jurukur Tanah (LJT) Bagi Kerja Hakmilik Tanah. *Terbatal dengan perlaksanaan pekeliling 1/2003
17 Bil: 6/2000 Bayaran Kemajuan 81% Maksimum Bagi Kerja Ukuran Hakmilik (TANAH, STRATA DAN STRATUM)
18 Bil: 5/2000 Sukatan Peperiksaan Lisan Khas
19 Bil: 4/2000 Permohonan Pembaharuan Lesen Prakktis Oleh Juru Ukur Tanah Berlesen (JUBL) Di Bawah Akta Juru Ukur Tanah Berlesen 1958 (Disemak 1991)
20 Bil: 3/2000 Bayaran Kemajuan 10% Maksimum Bagi Kerja Ukur Hakmilik (TANAH, STRATA DAN STRATUM). *Terbatal dengan perlaksanaan pekeliling 2/2006
21 Bil: 2/2000 Keperluan Memohon No Lot Daripada  Jabatan Ukur Dan Pemetaan (JUPEM) Negeri Setelah Bayaran Ukur Dipertaruhkan Dengan Lembaga Juru Ukur Tanah (LJT)
22 Bil: 1/2000 Pengiktirafan Pengalaman Kerja Pegawai Dalam Perkhidmatan Juru Ukur Di Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) Untuk Tujuan Pendaftaran Dengan Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT)
23 Bil: 2/1987 Submission of Plan on Progress Payment of Up to 60%
24 Bil: 5/1984 Kod Tatakelakuan Profesional
25 Bil: 4/1984 Pendaftaran Anak-Anak Atau Saudara-Mara Sebagai "Articled Pupil"
26 Bil: 4/1979 Syarikat Sendirian Berhad
27 Bil: 3/1979 Menuntut Bayaran Daripada Lembaga Jurukur Tanah
28 Bil: 2/1979 Responsibility of the Licensed Land Surveyor on Signing Certificates Under Regulations 61 and 97 of the Licensed Land Surveyors Regulations 1959
29 Bil: 2/1978 Articleship
30 Bil: 1/1978 Submission of Survey Plan, Field Notes, Calculations and FORM L.J.T 2 to Survey Department
31 Bil: 3/1978 Kerja Ukur Untuk Hakmilik Sementara (Q.T)

 

No Bil Circular Letter
1 Bil: 1/2022 Sijil Perakuan Deposit Fi Ukur Digital (e-Sijil)
2 Bil: 2/2021 Carta Alir Penyelesaian Kerja-Kerja Ukuran Hakmilik Tanah Yang Dilaksanakan Oleh Juruukur Tanah Berlesen (JTB) Pada Peringkat Fasa 3 (81% Bayaran Diterima JTB) Dan Fasa 4 (98% Bayaran Diterima JTB)
3 Bil: 1/2021 Bayaran Kemajuan Bagi Kerja Ukur Hakmilik Strata Dengan Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan 2.0 (PKP 2.0)
4 Bil: 1/2020 Yuran Keahlian Seumur Hidup Pertubuhan Juruukur DiRaja Malaysia (RISM) Bagi Juruukur Tanah Berlesen (JTB)
5 Bil: 1/2019 Peraturan-Peraturan Juruukur Tanah Berlesen (PINDAAN) 2019
6 Bil: 5/2018 Syarat Tambahan Untuk Permohonan Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2019
7 Bil: 4/2018 Pemberian Bantuan Mengurus Jenazah Yang Melibatkan Kematian Jurukur Tanah Berdaftar (JTB) Serta Waris-Waris Terdekat JTB
8 Bil: 2/2018 Penubuhan Syarikat Sendirian Berhad Bagi Firma Juruukur Tanah Berlesen Yang Berstatus Pemilikan Tunggal
9 Bil: 3/2018 Kewajipan Mengemukakan Salinan Jadual Petak
10 Bil: 1/2018 Penjelasan Kepada Peranan JTB Berhubung Pelaksanaan General Circular No. 5/2017  Oleh Lembaga Arkitek Malaysia
11 Bil: 1/2015 Permohonan Sijil Cadangan Pelan Strata Di Bawah Persekitaran eKadaster
12 Bil: 2/2012 Perlaksanaan Sistem  E-LJT Bagi Permohonan/Pembaharuan Lesen Menjalankan Amalan 2013 Secara Atas Talian (ONLINE)
13 Bil: 1/2012 Pemberian Subsidi Bagi Membeli Peralatan Ukur GNSS
14 Bil: 2/2011 Penyelenggaraan Pejabat Cawangan
15 Bil: 1/2011 Peraturan-Peraturan Juru Ukur Tanah Berlesen 2011
16 Bil: 2/2008 Tarikh Tutup Akaun Tahunan Lembaga Jurukur Tanah
17 Bil: 1/2004 Subsidi Lembaga Jurukur Tanah Bagi Buku Kerjaluar,Bahan Pelan Akui Dan Batu Sempadan
18 Bil: 2/1998 Proses Tuntutan Bayaran Kemajuan 50%/60% Oleh Jurukur Tanah Berlesen Apabila Menjalankan Ukuran Lot
19 Bil: 1/1998 Proses Tuntutan Bayaran Kemajuan 50%/60% Oleh Jurukur Tanah Berlesen Apabila Menjalankan Kerja Ukur Hakmilik Strata
20 Bil: 1/1989 Peperiksaan Lembaga Jurukur Tanah - Lisan dan Praktik
21 Bil: 1/1986 Penjelasan Berkenaan Keperluan Projek Praktik Untuk Pendaftaran Sebagai Jurukur Dengan Lembaga Jurukur Tanah
22 Bil: 1/1983 Borang LJT 3
23 Bil: 1/1980 Fees For Land Surveyed in Blocks or Phases For Subsequent Survey Into Individual Lots
24 Bil: 1/1977 Licensed Surveyors Acting as Wakil Rasmi For Clients